Sushi Set Nr.6 (96gab.)

Akene maki 8gab, Ebi shimmo maki

8gab, Dragon maki 8gab, Yasai tempura

maki 8gab, Phildelphia maki 8gab,

Spicy ebi hot rool 8gab, sake hot roll

8gab, Nagano maki 8gab, Snow krab

maki 8gab, Rainbow roll 8gab, Spicy

magura futo maki 8gab, Sake magura

maki 8gab

Alergēni-1,2,3,4,7,11

98,80 €