Sushi Set Nr.4 (50gab.)

Sake avokado maki 8gab, Yasai chizu maki

10gab, Toky maki 8gab, Vegei Yasai maki

8gab, Yokto maki 8gab,Snow krab maki

8gab

Alergēni-1,2,3,4,7,11

30,90 €