Sushi Set Nr.3 (72gab)

Yasai tempura maki 8gab, Spicy ebi hot roll

8gab, Sake avokado maki 8gab, Akene maki

8gab, Ebi shimmo maki 8gab, Nagano maki

8gab, Phildelphia maki 8gab, Snow krab

maki 8gab, Teka maki 8gab

Alergēni-1,2,3,4,7,11

49,80 €