Sushi Set Nr.2 (48gab)

Sake avokado maki 8gab,Tokyo maki 8gab,

Ebi shimmo maki 8gab, Philadelphia maki

8gab, Vegie yasai mai 8gab, Teka maki 8gab

Alergēni-1,2,3,4,7,11

33,40 €